Adatkezelési tájékoztató

 

1. Általános ismertető Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetést talál, cégünk a Timko-Med Kft 9542 Nemeskocs, Petőfi u. 28., által üzemeltetett www.babkaland.hu webáruház (továbbiakban, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési elvekkel kapcsolatosan, amelyet, mint Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. Az Adatkezelő a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. Adatkezelő adatai Adatkezelő neve: Timko-Med Kft Székhelye: 9542 Nemeskocs, Petőfi utca 28.

Adószáma: 11702452-1-18

Cégjegyzék száma:18-09-109258

Nyilvántartó hatóság: Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2009.12.17.

E-mail: kovacstimea01@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://babkaland.hu

Adatkezelésben résztvevő Partnerek adatai:

Google Ireland Limited. Székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland Adószám: IE6388047V.

Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

Magyar Posta Zrt.

TELJES NÉV
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPÍTÁS ÉVE
1993

ADÓSZÁM
10901232-2-44

FŐTEVÉKENYSÉG
5310 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

SZÉKHELY
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

3. Fogalom meghatározások

 

3.1. Személyes adat Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

3.2. Nyilvántartási rendszer A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

3.3. Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.4. Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

3.5. Címzett Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél- e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adat okhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

3.6. Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3.7. Harmadik fél Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.8. Ügyfél Olyan Érintett, aki igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.

3.9. Felhasználó Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, weboldalát meglátogatja.

3.10. Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is.

3.11. Profilalkotás A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

3.12. Álnevesítés A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3.13. Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

3.14. Hozzájárulás Az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.15. Adatvédelmi incidens A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.16. Tiltakozás Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.17. Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

3.18. Adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

4. Adatkezelési alapelvek A személyes adatok jogszerű kezelése során, az alábbi pontok legalább egyikének teljesülnie kell: teljesül:

4.1 Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

4.2 Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

4.3 Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4.4 Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

4.6 Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4.7 Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4.8 Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

4.9 Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.10. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

4.11. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. Ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik felek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait.

4.12. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

4.13.Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

4.14. A szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek honlapjain és webáruházaiban gyűjtött adatok tekintetében a szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, adatkezelést ebben a tekintetben nem végez. Az így kezelt személyes adatok köréről, a kezelésének céljáról, jogcíméről és időtartalmáról az Ügyfél, mint Adatkezelő tud felvilágosítást adni, ezen adatok adatkezelésével kapcsolatban az Ügyfél tartozik kizárólagos felelősséggel.

 

5. A személyes adatokra és adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

5.1. Ügyfél regisztráció, megrendelés Az Adatkezelő termékeinek, szolgáltatásának megrendelésére regisztráció nélkül, vagy regisztrációt követően van lehetőség. Az adatkezelés célja és jogalapja a megrendelések teljesítése, kapcsolattartás az Ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató levél küldése. A regisztráció alkalmával bekért személyes adatok a következők: felhasználónév, jelszó, név, cím, telefonszám, e- mail cím. Az Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, a megrendelés teljesítését (szerződéses jogviszonyt) követő 5 évig tárolja. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

5.2. A weboldal látogatóinak adatai, naplók Az Adatkezelő a saját weboldalának látogatása során rögzíti a Felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. Az adatokat az Adatkezelő védelmi rendszer üzemeltetésére, hibák felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására használja fel. Az adatokat 2 hónap elteltével törli. Az Adatkezelő saját weboldalain személyes azonosításra alkalmas cookie- kat nem használ.

5.3. Hírlevél Az adatkezelés célja e- mail alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális akciókról, új készítményekről, betegtájékoztató jellegű információs anyagokról. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása vagy az Adatkezelő jogos érdeke és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e- mail cím. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat esetén visszavonásáig, az Adatkezelő jogos érdeke esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az érintett a hozzájárulás visszavonását, illetve a tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva gyakorolhatja, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti.

5.4. Ügyfélszolgálat Az Adatkezelő az Felhasználók részére ügyfélszolgálatot biztosít. A Felhasználó a megkeresés formájától függően hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A beérkező e- maileket, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével küldött üzeneteket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt az Adatkezelő rögzíti, maximum 5 évig tárolja és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel.

6. Adatkezelés biztonsága, módja Az Adatkezelő minden személyes adatot elektronikusan kezel és tárol, személyes adatokról papír alapú másolat nem készül. Az Adatkezelő, a domain és tárhelyszolgáltatást biztosító szerződéses partnere az Evolutionet Kft., 7342 Mágocs, Széchenyi utca, amely szerződéses partner számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei a székhelyén, illetve szerverteremben kerültek elhelyezésre. A szervereken tárolt adatokhoz a szervertermek munkatársai nem férhetnek hozzá. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR- nak, a hatályos magyar jogszabályoknak és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatkezelő köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e- mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, adatokat megismerő személyek köre

 

7.1 Az adatokat az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adják át.

7.2 A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet együtt. 7.3. Adatfeldolgozók Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő a könyvelési ügyviteléhez, szükséges adatokat, kizárólag a cégbírósági bejegyzésében rögzített könyvelői és könyvvizsgálói partnereinek szolgáltat adatokat, a feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben.

7.4 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

7.5. Külső szolgáltatók Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében külső adatkezelőkkel működhet együtt, azok részére személyes adatokat továbbíthat. Az Adatkezelő a külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

8. Az Érintettet megillető jogok

8.1. A hozzáférési jog Az Érintett jogosult, az Adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatait és a rendeletben felsorolt információkat megismerje.

8.2. A helyesbítéshez való jog Az Érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3. A törléshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

8.3/1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték; az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 8.3/2. Az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

8.3/3. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

8.4/1. Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát.

8.4/2. Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

8.6. A tiltakozáshoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke.

9. Jogérvényesítés Adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kérdéssel, észrevétellel megkereshető az Adatkezelő, jelen adatkezelési tájékoztató 2. pontjában közölt elérhetőségein. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ c. Telefon: +36-1-391-1400 e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 10. Egyéb rendelkezések, hatályos jogok Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog irányadó. Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat határoznak meg, a Felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. A jelen Adatkezelési tájékoztató a tájékoztatást szolgálja, önmagában nem elegendő az adatkezelések teljes megértéséhez. Jelen Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos olyan kérdésekben, amelyek az itt leírt módókon nem nyújtott egyértelmű választ, a Felhasználó a 2. pontban jelzett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől. Hajmáskér, 2018.10.01. Hatályba lépés: 2018.10.01. 11. cookie-k használatáról A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánk fejlesztéséhez használjuk fel. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.